0

Select Page

Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Martę Kozłowską-Derlatkę właścicielkę marki Newsoul za pośrednictwem sklepu internetowego newsoul.eu
(zwanego dalej: Sklepem internetowym)

 

SPIS TREŚCI:

I. Podstawowe pojęcia
II. Zasady zakupu produktu
III Sposoby płatności
IV. Koszt, termin i sposoby dostawy produktu
V. Odstąpienie od Umowy sprzedaży
VI. Zasady wnoszenia reklamacji
VII. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
VIII. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
IX. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych
X. Werunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
XI. Własność intelektualna
XII. Ochrona danych osobowych
XIII. Postanowienia końcowe

I. PODSTAWOWE POJĘCIA

1) Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.
3) Produkt –  dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
4) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży
5) Sprzedawca/Usługodawca – oznacza Martę Kozłowską-Derlatkę prowadzącą działalność artystyczną z siedzibą w Krakowie, e-mail: marta.kozlowska@newsoul.eu, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
6) Sklep internetowy/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż www.newsoul.eu
7) Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8) Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
9) Dostawca – oznacza firmę kurierską, za pomocą której Sprzedawca dokonuje Dostawy Towarów.
10) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
11) Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12) Konto – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
13) Newsletter – Usługa elektroniczna, usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
14) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
15) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
16) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
17) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

II. ZASADY ZAKUPU PRODUKTU

 1. Produkty są sprzedawane przez Martę Kozłowską-Derlatkę prowadzącą działalność artystyczną pod marką Newsoul – Marta Kozłowska, e-mail: marta.kozlowska@newsoul.eu, zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. Na stronie możesz kupić autorskie grafiki, obrazy, zwane dalej produktami.
 3. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 4. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Klienta.
 5. Ceny na Stronie Sklepu internetowego zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
 6. Aby dokonać zakupu należy:
  – wybrać Produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie,
  – następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami,
  – uzupełnić formularz zamówienia,
  – potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności.
 7. W przypadku gdy Klient jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 8. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 10. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.


III. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  – płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  – płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Dotpay.pl).
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: PKOBP 10 1020 3541 0000 5002 0153 3280. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu internetowego o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.


IV. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika.
 3. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 4. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 5. W przypadku Zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Zakupione w Sklepie internetowym Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej.


V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn
  – Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w wypadku Umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając wiadomość na e-mail: marta.kozlowska@newsoul.eu korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Wiadomość należy wysłać terminie 14 dni od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument maja obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Padniewskiego 22/45, 31-982 Kraków.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


VI. ZASADY WNOSZENIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy e-mail: marta.kozlowska@newsoul.eu
 4. W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Marta Kozłowska-Derlatka ul. Padniewskiego 22/45, 31-982 Kraków.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 7. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.


VII. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę: 1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, 2) kliknięciu pola „Załóż konto” 3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
  – W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 2. Formularz zamówienia – korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków : 1) po wypełnieniu Formularza zamówienia, 2) kliknięciu na stronie Sklepu pola „Potwierdzam zakup”
  – W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  – Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 3. Newsletter – Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
  – Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
  – Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  – Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  – Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.– W celu zarządzania listą użytkowników Newslettera, Usługodawca korzysta z serwisu Mailerlite.com, na którym przechowywana jest część danych Usługobiorców. Mailerlite to usługa do zarządzania listą adresową i wysyłania wiadomości email dostarczana przez mailerlite.com. z siedzibą w Wilnie na Litwie. Mailerlite ma swoją własną politykę prywatności: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.


VIII. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  – umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta.kozlowska@newsoul.eu
  – umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  – umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
  – umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: – komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  – dostęp do poczty elektronicznej
  – przeglądarka internetowa,
  – włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


IX. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na marta.kozlowska@newsoul.eu
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


X. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej:
  – Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter).
  – Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta.kozlowska@newsoul.eu
  – Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  – Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  – Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.newsoul.eu korzystają z ochrony prawnoautorskiej są własnością Marty Kozłowskiej-Derlatki wykonującej działalność artystyczną. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.newsoul.eu, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.newsoul.eu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i  logo użyte na Stronie Sklepu internetowego pod adresem www.newsoul.eu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.newsoul.eu użyte są w celach informacyjnych.


XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  – polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  – wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
  – powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  https://ec.europa.eu/consumers/odr
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 4. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.